1. GENERAL

Les comandes cursades a Airtècnics Motors i Ventiladors, S.L., suposen l'acceptació de totes i cadascuna de les següents condicions de venda. En cas que existeixin condicions de compra per part del client que difereixin de les nostres, aquestes hauran de ser prèviament acceptades i corroborades per escrit per la nostra Direcció. En cas de discrepància, les nostres condicions de venda prevalen sempre sobre les condicions de compra del client. Tots els nostres productes són d’ús o consum industrial i no per ús o consum domèstic.

2. PREUS

Els preus estan expressats en €, IVA o altres impostos addicionals a part, material embalat i col·locat als nostres magatzems. Degut a les variacions en el cost de materials o a les possibles fluctuacions d'algunes monedes, ens reservem el dret a modificar els preus d'aquesta tarifa sense previ avís.

3. COMANDES

Les comandes sempre han de ser consignades per escrit, indicant clara i inequívocament la referència, el model i/o la descripció dels productes que es desitgi adquirir. En cas que prèviament s'hagi pactat preus o condicions especials, aquestes també hauran de constar a la comanda. En cas de cancel·lació les despeses ocasionades corren a càrrec del comprador. No s'admeten anul·lacions si es tracta d'equips especials (o de difícil venda), dels que ja s'hagués iniciat la fabricació.

4. TERMINI D'ENTREGA

Els terminis d'entrega, inclús si són acceptats per escrit per la nostra Direcció, són sempre orientatius. Els possibles retards en l'entrega no podran ser objecte de reclamacions econòmiques. Tampoc en el cas de pactes previs, si els retards fossin deguts a forces majors o per motius aliens a la nostra organització.

5. EXPEDICIONS

Siguin quines siguin les condicions i forma d'expedició, els nostres productes viatgen sempre a compte del comprador. Si s'observen danys durant la recepció, el comprador ha de realitzar una reclamació immediata al transportista per a que, si procedeix, puguem reposar el material danyat, amb càrrec a l'assegurança del consignatari.

6. CONDICIONS DE PAGAMENT

En general els pagaments dels clients han d'efectuar-se al comptat excepte quan la nostra Direcció, amb l’acceptació de la nostra asseguradora de Crèdit i Caució, els concedeixi crèdit obert. En aquest cas es pactaran els detalls i terminis de pagament que en cap cas podran ser superiors a 60 dies naturals.

7. RESERVA DE DOMINI

Les transaccions de compravenda amb Airtècnics Motors i Ventiladors, S.L., s'efectuen sota pacte exprés de reserva de domini a favor del venedor fins que les factures siguin totalment pagades.

8. DEVOLUCIONS

No admetem devolucions sense la nostra autorització prèvia per escrit i en aquest cas només de productes que estiguin en perfectes condicions de venda incloent la seva presentació interior i exterior i amb el seu embalatge original. Les despeses ocasionades per la comprovació correran a càrrec del comprador, amb un màxim del 5% depenent del tipus de producte.

9. GARANTIA

La nostra garantia s'estén durant un any natural a partir de la data de subministrament, excepte en els casos en que el fabricant concedeixi un termini més ampli. La garantia només es limita a reparar o substituir des del nostre magatzem els productes que eventualment sofreixin avaries degudes a defectes de producció. Les despeses d'instal·lació i transport van a càrrec del comprador. Els productes que al nostre parer hagin estat utilitzats inadequadament, manipulats incorrectament, inapropiadament instal·lats, connectats a tensions diferents a la nominal, modificats o reparats per personal no autoritzat o que hagin patit danys durant el transport, queden exclosos de tota garantia.

10. RESPONSABILITATS

És exclusiva responsabilitat del comprador procurar les mesures de seguretat necessàries per a que en cas d'avaria d'un dels nostres productes no es produeixin danys a tercers equips, instal·lacions o persones.

11. JURISDICCIÓ

Ambdues parts, pel simple fet de cursar i acceptar comandes es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de Sabadell, fent renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre, inclòs en el cas d'efectes de pagament domiciliats en una altra població.